ค่าลดหย่อนผู้พิการและผู้มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป สามารถใช้ช่องเดียวกันในการหักลดหย่อนได้