1.Login เข้าสู่ระบบโดยใช้สิทธิ์ของ Supervisor > Eleave > Calendar

2. เลือก View my subordinate leave เพื่อเรียกดูรายการลาของพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชามาแสดงในหน้าปฏิทิน