1. Payroll > View summary > เลือกปี

2. Yearly Report > Summary payment type report

3. ระบุงวดเงินเดือนที่ต้องการเรียกดู > เลือกประเภทการจ่ายที่ต้องการ