1. เมนู Human Resource > Staff Details

2. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > กด edit
3. หัวข้อ Site : ระบุจุดที่พนักงานมีสิทธิ์ในการเช็คอิน

4. บันทึก