เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ลดหย่อนได้จากเดิม 30,000 เป็น 60,000 ต่อคน โดยต้องระบุจำนวนบุตรที่ได้ค่าลดหย่อนคนละ 30,000 บาทมีกี่คน และบุตรคนละ 60,000 บาท มีกี่คน โดยได้จำลองการใส่ค่าลดหย่อนมาจากหน้า web ของสรรพากร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน