เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบได้ว่า การใช้งานส่วนใดบ้างที่ถือเป็นมาตรฐานของระบบ และการใช้งานส่วนใดที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จึงแยกเมนูคู่มือการใช้งานออกเป็นสองส่วน คือ Standard และ Addon ซึ่งจะทำให้ผู้ใข้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย

แยกเมนูออกเป็นสองส่วนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น