เนื่องด้วยบริษัท จะจัดให้มีการอบรมพนักงาน เกี่ยวกับ ISO 27001 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของข้อมูล และพนักงานทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จึงขอแจ้งหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 1 วัน

และขอแจ้งหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เป็นเวลา 4 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ