วิธี Prorate วันพักร้อน

Pro rate วันพักร้อน คือ จำนวนวันพักร้อนตามสิทธิพนักงาน คำนวณจากระยะเวลาทำงานตามสัดส่วน (pro rate) ตัวอย่างเช่น บริษัทให้สิทธิลาพักร้อน 13 วัน ต่อปี คำนวณสัดส่วนตั้งแต่วันผ่านทดลองงานจนถึง สิ้นปี 31 ธ.ค.2562 Q: พนักงานผ่านทดลองงาน 31 พ.ค. 2562 ในปี 2562 พนักงานมีสิทธิ์พักร้อนได้กี่วัน คำนวณเมื่อลาออก Q: ถ้าพนักงานลาออก 31 กรกฎาคม 2562 มีสิทธิ์ใช้พักร้อนได้กี่วัน แต่หากต้องปรับในระบบ EZY-HR ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.ไปที่ Eleave > Leave type > Annual Leave Config 2. กด Caculate Staff Leave Quota 3. เลือกพนักงานที่ต้องการ > Asofdate ให้ใส่เป็นวันเริ่มรอบคำนวณ […]

Read More