ท่านที่ไม่สามารถเข้าดูวีดีโอการอบรมตาม link ที่แจ้งก่อนหน้าได้ ให้เข้าใหม่ตามลิ้งใหม่นี้ครับ จะแยกเป็นไฟล์ช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับ

ช่วงเช้า
https://bit.ly/3waBPna

ช่วงบ่าย
https://bit.ly/3nPsEoB