1. เมนู recruitment > all recruitment > open positions

2. New Positions > ระบุข้อข้อตำแหน่งที่รับสมัคร

3. ตรวจสอบและประกาศนำลิงค์รับสมัครไปวางในเว็บต่างๆ https://thecareersquare.com/