2021-09-14 EZY-HR Mobile Application Update version 3.6.5

– แก้ไขปัญหาถ่ายรูป Checkin แล้วหลุดออกจาก apps– Leave request แก้ไขถ้าเปิดใช้งานอนุมัติ 2 ขั้น มองไม่เห็นรายชื่อ SRO ตอนสร้างใบคำขอ– Overtime request  แก้ไขถ้าเปิดใช้งานอนุมัติ 2 ขั้น มองไม่เห็นรายชื่อ SRO ตอนสร้างใบคำขอ– เพิ่มเติม Checkin request รองรับการเลือก Site เพื่อขอเติมเวลาได้ สำหรับผู้ที่ใช้งานเช็คอินล็อคพิกัดแบบมีหลายสถานที่ให้เลือกลงเวลา

Read More

2021-09-14 New Pay Control Advance หรือ สร้างเพย์คอนโทรลแบบหลายค่า

เพิ่มเติมฟังค์ชั่น New Pay Control Advance หรือ สร้างเพย์คอนโทรลแบบหลายค่า ซึ่งจะทำให้สามารถใส่เงินได้เงินหักให้พนักงานได้พร้อมกันสูงสุด 5 ค่าต่อครั้ง– ถ้ามีการใส่จำนวนเงินให้พนักงานผิด สามารถใส่ใหม่ค่าเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ใหม่ทั้งหมด– สามารถระบุค่า 0 ได้– ไม่สามารถเว้นว่างไม่ใส่ประเภทเงินได้เงินหัก หรือไม่ระบุจำนวนเงินได้– ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้ง 5 ค่า Payroll > Pay Controlsคำนวณเงินเดือน > สั่งจ่ายเพย์คอนโทรล

Read More

2021-09-14 เพิ่มการแสดงผลลัพธ์การคำนวณหรือแก้ไขภาษีในระบบ

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการคำนวณโดยระบบและการเข้าไปแก้ไขโดยผู้ใช้งานได้มากขึ้น จึงเพิ่มเติมการแสดงผลลัพธ์รูปแบบการแก้ไขเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถเข้าไปที่ คำนวณเงินเดือน > แสดงผลแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกเดือน > กดเครื่องหมาย + ทางหลังพนักงานที่ต้องการเลือกเมนุที่ชื่อว่า “แสดงการคำนวณภาษี” ระบบจะแสดงข้อมูลใหม่ดังนี้ Taxable Income หรือ รายได้ที่ต้องเสียภาษี : รายได้รวมของเดือนนั้นๆ Annual Income หรือรายได้ต่อปี : ประมาณการรายได้ทั้งปี Deductible หรือค่าลดหย่อน : ประมาณการค่าลดหย่อนทั้งปี Annual Tax หรือภาษีต่อปี : ประมาณการภาษีทั้งปี Calculated Tax หรือภาษีที่คำนวณได้ต่อเดือน : ภาษีที่ระบบคำนวณได้ต่อเดือน Tax PND หรือภาษีที่ใช้ยื่น ภงด. จริง : ภาษีที่ใช้นำส่งรายงาน ภงด. (อาจตรงหรือไม่ตรงกับภาษีที่คำนวณได้จากระบบ เนื่องจากมีการแก้ไขโดยผู้ใช้งาน) Tax Remark หรือหมายเหตุภาษี : […]

Read More

2021-09-14 แก้ไขข้อความใช้ส่งอีเมล์สลิปเงินเดือน

แก้ไขข้อความในอีเมล์ที่ใช้ส่งสลิปเงินเดือนให้มีความชัดเจนขึ้น อันเนื่องจากมีพนักงานพยายาม reply อีเมล์กลับ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน Dear (ชื่อพนักงาน) Your Payslip has been processed.You can also view your payslips by login to the EZY-HR website or use Mobile Application.If you have any questions, please contact the Human Resources Department. HR Team Note : Please do not respond to this email as it is sent from system.

Read More

2021-08-30 แจ้งปรับปรุงการส่งข้อความในอีเมล์เมื่อมีการส่งคำขอต่างๆ

ในเดือนกันยายนนี้ EZY-HR จะทำการปรับปรุงข้อความการส่งอีเมล์เมื่อมีการแจ้งส่งคำขอต่างๆ เช่น ใบลา โอที เมื่อส่งไปยังหัวหน้างาน จะเพิ่มข้อความสังกัดแผนกและตำแหน่งงานของพนักงานให้ทราบเพิ่มเติม เพื่อให้หัวหน้างานที่ดูแลหลายส่วนงาน สามารถทราบได้ว่า ผู้ที่กำลังขอมานั้น สังกัดอยู่แผนกใด และตำแหน่งอะไร ตัวอย่างข้อความที่จะถูกแก้ไข Dear Weera Nakdee An Overtime Request from Atchara Maksuk , Department : Accounting , Position : Account Payable is waiting for your approval. You can view it by clicking here -> https://cloud2.ezy-hr.com/…. Any questions, please contact Admin. EZY-HR Team

Read More

2021-08-30 กำหนดการอัพเดตประกันสังคมเป็นร้อยละ 5

เนื่องด้วย เดือนกันยายน มาตรการช่วยเหลือภาครัฐการลดอัตราหักนำส่งประกันสังคมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 สิงหาคม ดังนั้น ระบบจะทำการอัพเดตร้อยละประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 อีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน เวลา 16.00 น. หากผู้ใช้บริการท่านใดในวันเวลาดังกล่าว ไม่สะดวกให้ระบบทำการปรับ สามารถส่งอีเมล์แจ้งก่อนหน้าวันดังกล่าวได้

Read More

2021-08-11 TodayIN (ข้อมูลการเช็คอินประจำวัน) เพิ่มเติมการแสดงผล

Time Attendance > TodayINบันทึกเวลาทำงาน > ข้อมูลการเช็คอินประจำวัน เพิ่มการแสดงผลไอคอนเครื่องหมายตกใจ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้ลงเวลางานผ่านมือถือเครื่องตนเอง (เฉพาะกรณีที่มีการบันทึกรหัสเครื่องพนักงานในประวัติพนักงาน)

Read More

2021-08-11 เพิ่มการแสดงข้อมูลหน้า View Tax Calculation (แสดงการคำนวณภาษี)

เพิ่มการแสดงข้อมูลการคิดคำนวณภาษีเพื่อให้ admin สามารถตรวจสอบได้ว่า ระบบคิดคำนวณภาษีอย่างไร Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวดคำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกงวด จากนั้นกดเครื่องหมาย + สีฟ้าทางด้านหลังชื่อพนักงาน กดปุ่ม View Tax Calculation (แสดงการคำนวณภาษี) เมื่อเลื่อนมาทางด้านล่าง ระบบจะแสดง เงินได้ ณ งวดปัจจุบัน เงินได้ประมาณการทั้งปี ค่าลดหย่อน ภาษีประมาณการทั้งปี ภาษีที่ระบบคำนวณได้ต่อเดือน ภาษีที่พนักงานถูกหักจริง การแสดงผล ถ้ายังไม่ได้คำนวณภาษี จะแสดงเพียงรายได้ที่ต้องคำนวณภาษี (ช่องสีฟ้า) เท่านั้น ตัวอย่างเดือน Aug – Dec ภาษีที่ระบบคำนวณได้ ถ้ามีการแก้ไข (Edit) ภาษีที่แสดงในช่องภาษีที่คำนวณได้ต่อเดือนและชำระภาษี จะแสดงไม่ตรงกัน เพื่อให้เห็นว่า มีการเข้าไปแก้ไขตัวเลขภาษีโดยผู้ใช้งาน ตัวอย่างเดือน Mar กรณีที่การแก้ไขเป็นการลบภาษีเดิมทิ้ง […]

Read More

2021-07-31 Update Public Training

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR เนื่องจากกำหนดการจัดอบรม Public Training ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคมนั้น มีความขัดข้องบางประการ จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเป็นวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.00-16.00 น. สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถเข้าร่วมแบบออนไลน์ได้ผ่าน Microsoft Teams ตามลิ้งที่แนบมาด้วยนี้ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA4YjYyZTEtZWQxZi00OGM0LWE4MDItYjJiZTZkNWRmNzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d

Read More