วิธีการคีย์ Pay Control Advance

1.ไปที่ Payroll > Pay Control >  New Fullstaff Pay Control Advance 2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 2.1 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ Assign เงินได้ให้ 2.2 เลือกจำนวนประเภท และบันทึกจำนวณเงินที่พนักงานจะได้รับ2.3 ใส่เดือนเริ่มต้นที่ต้องการให้เงินได้ตัวนี้แก่พนักงาน หากเป็นพนักงานใหม่ให้ยึดตามเดือนที่พนักงานเข้างาน หรือ ยึดตามเดือนที่ต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักนี้ให้แก่พนักงาน เงินได้ที่ได้ประจำเท่ากันทุกเดือนจะต้องใส่ยาวทั้งปี เช่นต้องการใส่เงินเดือนให้พนักงานที่เข้ามาในเดือนมีนาคม จนถึงเดือนธันวาคมจะต้องใส่ Start เป็น 202103 และ End เป็น 202112 แต่ถ้าต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักที่พนักงานได้ไม่คงที่เช่นโบนัส จะต้องใส่ Start และ End แค่เฉพาะเดือนที่พนักงานจะได้รับเงินได้ตัวนั้นๆเช่น ต้องการจ่ายโบนัสให้พนักงานในเดือนมกราคม Start จะต้องเป็น 202101 และ End จะต้องเป็น 202101 เช่นกัน 2.4 กด […]

Read More

2021-04-10 อัพเดตประกันสังคมฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเป็นร้อยละ 5

เนื่องด้วยมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการลดการหักนำส่งประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างได้หมดลงเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น EZY-HR จึงได้ทำการอัพเดตร้อยละการหักนำส่งประกันสังคมกลับเป็นร้อยละ 5 ตามเดิม โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Read More

2021-04-07 แจ้งกำหนดการอัพเดตการหักเงินนำส่งและสมทบประกันสังคมเป็นร้อยละ 5

เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR เนื่องจากมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของรัฐบาล ในการลดอัตราการหักเงินนำส่งและสมทบประกันสังคม ได้สิ้นลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จึงเรียนแจ้งกำหนดการอัพเดตระบบการหักประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 ตามเดิม โดยจะทำการอัพเดตระบบในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน เวลา13.00 น. หากลูกค้าท่านใดยังไม่ต้องการอัพเดตระบบดังกล่าว สามารถส่งอีเมล์แจ้งให้ทาง support ระงับการอัพเดตดังกล่าวไว้ได้ และเมื่อพร้อมแล้ว ให้ส่งอีเมล์แจ้งให้ทำการอัพเดตให้อีกครั้ง

Read More

*วิธีการเรียกดูค่าลดหย่อนในระบบ

ลดหย่อนภาษี คืออะไร คนไทยผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ ยื่นแบบแสดงรายได้ และรายจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร หากผู้มีเงินได้ มีรายจ่าย หรือเงินออมเข้าข่ายระเบียบขอลดหย่อนภาษีได้ โดยทำได้ 2 วิธี ดังนี้ ยื่นเอกสารแจ้งต่อฝ่าย HR ขอลดหย่อนระหว่างปี ขอยื่นลดหย่อนทีเดียวเลย กับตอนยื่น ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม) เพื่อขอเงินภาษีคืน โดยปกติ HR (payroll) จะทำการลดหย่อนภาษีในระบบฯ ให้ท่านที่เป็นรายจ่ายที่แน่นอนอยู่แล้ว เช่น เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น แต่ก็มีพนักงานบางคนมีความประสงค์ต้องการขอลดหย่อนระหว่างปี โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่แน่นอน เช่น ลดหย่อนคู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้) บุตร อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ฯลฯ Q: ในกรณีที่ต้องการทราบว่าพนักงานมีค่าลดหย่อนประเภทใดบ้าง จะสามารถเรียกดูได้อย่างไร A: ในระบบสามารถเรียกดูได้ 2 วิธีค่ะ โดยจะสามารถเรียกดูแบบรายบุคคลได้ หรือสามารถเรียกออกมาดูพร้อมๆกันครั้งเดียวได้ในรูปแบบของรีพอร์ทค่ะ ซึ่งไฟลืที่ออกมายังสามารถอัพโหลดกลับเข้าไปอัพเดทข้อมูลค่าลดหย่อนของพนักงานได้อีกด้วย วิธีการเรียกดูค่าลดหย่อนสามารถทำได้โดย […]

Read More

*วิธีการดูกะงานในระบบ

หากต้องการทราบกะงานที่ทำการสร้างไว้ในระบบสามารถตรวจสอบดูได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนที่อยู่ด้านล่างค่ะ หรือสามารถ Export ออกมาเป็น excel ไฟล์เช็คดูได้อีกทีค่ะ ไปที่ Time Attendance > shift Management หลักการจัดกะ (Shift Work) 1.กะทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง (หลังจากที่พนักงานทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน) ***เวลาทำงานที่นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมงต่อวัน ถือว่างเป็นการทำงานล่วงเวลา (Overtime) 2. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ * พนักงานที่ระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันตรายสูง จะต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล กำหนดเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์* 3. ตัวอย่างการจัดกะ กะที่ 1 เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 […]

Read More

ทำลาออกพนักงาน จะต้องทำก่อน หรือหลังคำนวณเงินเดือน

ในการคำนวณเงินเดือนให้แก่พนักงานลาออกมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ Human Resource > Staff Details 2. เลือกพนักงานที่จะทำลาออก > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน 3. ใส่ End Service Date เป็นวันที่พนักงานจะได้รับเงินเป็นวันสุดท้าย > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายงาน 4. จากนั้นไปที่ Payroll > View summary > เลือกปี > เลือกงวดเงินเดือน 5. กดที่ Calculate Payroll > จากนั้นกด ProRate 6. ระบุ Payment Period > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ 7. เลือกพนักงานที่ต้องการทำ Prorate โดยที่ที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านหลังชื่อ > กด Submit […]

Read More

50ทวิ สามารถส่งเข้าเมล์พนักงานโดยตรงได้เลยหรือไม่

ณ ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถส่ง ทวิ 50 เข้าตรงอีเมลล์ของพนักงานได้ จะเป็นทาง admin หรือ Hr ของแต่ละบริษัทเท่านั้นที่สามารถปริ้น ทวิ 50 ให้พนักงานได้โดย ไปที่ Payroll > All staff > เลือกพนักงาน > เลือกปีที่ต้อวการปริ้น ทวิ 50 2. กดที่ Print 50 Tavi 2018 50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอาไว้ทำอะไร หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายนับเป็นเอกสารสำคัญที่คนมีเงินได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี และเป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ใช้แสดงข้อมูลรายได้ทั้งปี ว่ามาจากที่ใดบริษัทใด ยอดรายได้เท่าไหร่ และแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากที่ใด ส่วนที่ 2 […]

Read More

ระบบสามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนได้หรือไม่

ไปที่ Human Resource > Staff Detail > เลือกพนักงานที่ต้องการ > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน 2. กดที่ Salary Certificate หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ เป็นเอกสารที่ออกโดยองค์ร/นายจ้าง เพื่อรับรองสถานะการเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน รายได้อื่นๆ เช่น ค่าสวัสดิการ ค่านายหน้า เงินโบนัส เงินบำเน็จ และเงินได้อื่นๆ ส่วนใหญ่นำไปใช้ เป็นเอกสารรับรอง ยืนยันความถูกต้อง ข้อมูลในหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องระบุข้อความที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น กู้ยืมสินเชื่อบ้าน รถยนต์ ทำบัตรเครดิต เป็นต้น ใช้ประกอบการเริ่มงานกับองค์กรใหม่ ใช้ประกอบการดำเนินเรื่องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ เหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น…จึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หนังสือรับรองเงินเดือน ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1.ส่วนต้น ควรประกอบด้วย – เลขที่เอกสาร […]

Read More

สลิปเงินเดือนที่สร้างได้จากระบบมีกี่แบบ

Payslip สามารถสร้างไป 3 แบบดังนี้คือ1. แบบสลิปคาร์บอน2. สลิปแบบกระดาษ A43. สลิป Online ในรูปแบบ A4 โดยระบบจะส่ง Pay slip เข้าที่อีเมลของพนักงาน พนักงานจะต้องระบบรหัสผ่านในการเปิดPay slip ของตนเองโดยการใช้วันเดือนปีเกิดของตนFormat (YYYYMMDD) ปี ค.ศ

Read More