*วิธีการเรียกดูค่าลดหย่อนในระบบ

ลดหย่อนภาษี คืออะไร คนไทยผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ ยื่นแบบแสดงรายได้ และรายจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร หากผู้มีเงินได้ มีรายจ่าย หรือเงินออมเข้าข่ายระเบียบขอลดหย่อนภาษีได้ โดยทำได้ 2 วิธี ดังนี้ ยื่นเอกสารแจ้งต่อฝ่าย HR ขอลดหย่อนระหว่างปี ขอยื่นลดหย่อนทีเดียวเลย กับตอนยื่น ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม) เพื่อขอเงินภาษีคืน โดยปกติ HR (payroll) จะทำการลดหย่อนภาษีในระบบฯ ให้ท่านที่เป็นรายจ่ายที่แน่นอนอยู่แล้ว เช่น เงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น แต่ก็มีพนักงานบางคนมีความประสงค์ต้องการขอลดหย่อนระหว่างปี โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่แน่นอน เช่น ลดหย่อนคู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้) บุตร อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ฯลฯ Q: ในกรณีที่ต้องการทราบว่าพนักงานมีค่าลดหย่อนประเภทใดบ้าง จะสามารถเรียกดูได้อย่างไร A: ในระบบสามารถเรียกดูได้ 2 วิธีค่ะ โดยจะสามารถเรียกดูแบบรายบุคคลได้ หรือสามารถเรียกออกมาดูพร้อมๆกันครั้งเดียวได้ในรูปแบบของรีพอร์ทค่ะ ซึ่งไฟลืที่ออกมายังสามารถอัพโหลดกลับเข้าไปอัพเดทข้อมูลค่าลดหย่อนของพนักงานได้อีกด้วย วิธีการเรียกดูค่าลดหย่อนสามารถทำได้โดย […]

Read More

*วิธีการดูกะงานในระบบ

หากต้องการทราบกะงานที่ทำการสร้างไว้ในระบบสามารถตรวจสอบดูได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนที่อยู่ด้านล่างค่ะ หรือสามารถ Export ออกมาเป็น excel ไฟล์เช็คดูได้อีกทีค่ะ ไปที่ Time Attendance > shift Management หลักการจัดกะ (Shift Work) 1.กะทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพัก 1 ชั่วโมง (หลังจากที่พนักงานทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน) ***เวลาทำงานที่นอกเหนือจาก 8 ชั่วโมงต่อวัน ถือว่างเป็นการทำงานล่วงเวลา (Overtime) 2. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง หรือทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ * พนักงานที่ระบุว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันตรายสูง จะต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล กำหนดเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์* 3. ตัวอย่างการจัดกะ กะที่ 1 เวลาทำงาน 8.00 – 17.00 […]

Read More

ทำลาออกพนักงาน จะต้องทำก่อน หรือหลังคำนวณเงินเดือน

ในการคำนวณเงินเดือนให้แก่พนักงานลาออกมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ไปที่ Human Resource > Staff Details 2. เลือกพนักงานที่จะทำลาออก > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน 3. ใส่ End Service Date เป็นวันที่พนักงานจะได้รับเงินเป็นวันสุดท้าย > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายงาน 4. จากนั้นไปที่ Payroll > View summary > เลือกปี > เลือกงวดเงินเดือน 5. กดที่ Calculate Payroll > จากนั้นกด ProRate 6. ระบุ Payment Period > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ 7. เลือกพนักงานที่ต้องการทำ Prorate โดยที่ที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านหลังชื่อ > กด Submit […]

Read More

50ทวิ สามารถส่งเข้าเมล์พนักงานโดยตรงได้เลยหรือไม่

ณ ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถส่ง ทวิ 50 เข้าตรงอีเมลล์ของพนักงานได้ จะเป็นทาง admin หรือ Hr ของแต่ละบริษัทเท่านั้นที่สามารถปริ้น ทวิ 50 ให้พนักงานได้โดย ไปที่ Payroll > All staff > เลือกพนักงาน > เลือกปีที่ต้อวการปริ้น ทวิ 50 2. กดที่ Print 50 Tavi 2018

Read More

สลิปเงินเดือนที่สร้างได้จากระบบมีกี่แบบ

Payslip สามารถสร้างไป 3 แบบดังนี้คือ1. แบบสลิปคาร์บอน2. สลิปแบบกระดาษ A43. สลิป Online ในรูปแบบ A4 โดยระบบจะส่ง Pay slip เข้าที่อีเมลของพนักงาน พนักงานจะต้องระบบรหัสผ่านในการเปิดPay slip ของตนเองโดยการใช้วันเดือนปีเกิดของตนFormat (YYYYMMDD) ปี ค.ศ

Read More

วิธีปรับฐานเงินเดือนให้แก่พนักงาน

ไปที่ Payroll > Pay Control > New full staff pay control 2. เลือกประเภทการจ่ายที่เป็นเงินเดือน > เลือกพนักงาน > ระบุจำนวนเงิน > ระบุบงวดเงินเดือนรอบที่ต้องการปรับ > กด Submit เพือยืนยันการปรับเงินเดือน หมายเหตุ: จำนวนเงินที่จะนำมาระบุในช่องนี้ต้องเป็นจำนวนเงินที่คำนวณเงินฐานใหม่และฐานเก่าบวกกันตัวอย่างเงินเดือนฐานเก่าได้ 50,000 บาท ปรับเงินระหว่างเดือนเงินฐานเก่าที่พนักงานได้รับคือ 25 วัน (50,000/30) * 25 = 41,666.75 เงินเดือนฐานใหม่ได้ 70,000 บาท ปรับเงินระหว่างเดือน เงินฐานใหม่ที่พนักงานได้รับคือ 5 วัน (70,000/30) * 5 = 11,666.65จำนวนเงินที่จะระบุบในรอบเดือนนี้คือ 53,333.40 4. หลังจากนั้นให้กลับมาใส่เงินเดือนฐานใหม่อีกครั้งใน Pay control และระบุบรอบเงินเดือนฐานใหม่ตั้งแต่งวดเงินเดือนงวดหน้าจนถึงสิ้นปีดังตัวอย่าง

Read More