บันทึกประวัติพนักงาน

เมนู Human Resource > staff details > Add new staff 2. บันทึกข้อมูลพนักงาน (ข้อควรระวัง รหัสพนักงานและรหัสสแกนนิ้ว ต้องไม่ซ้ำกับพนักงานที่มีประวัติอยู่เดิม แม้จะลาออกไปแล้วก็ตามค่ะ) 3. บันทึก4. เมนู Human Resource > staff details > ค้นหาชื่อพนักงาน > แก้ไข (ปุ่มสีส้ม)5. บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนขอข้อมูลเลขที่บัญชี และข้อมูลการเข้าประกันสังคมพนักงาน 6. บันทึกข้อมูลค่ะ

Read More

วิธีการส่ง user password ผ่านอีเมล์

เมนูมุมขวารูปคน User Management Reset Password and Email 4. select 5. กด x ที่ user admin และ datafix6. submit ระบบจะดำเนินการสร้างรหัสใหม่และส่งไปหาพนักงาน กรณีต้องการส่งเฉพาะคน สามารถกดลบชื่อพนักงานได้ในขั้นนี้ โดยการนำเครืองหมาย / ออกค่ะ * สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ใส่อีเมล์ระบบจะดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบใหม่เท่านั้นค่ะ

Read More

หัวหน้างานตรวจสอบใบลาย้อนหลัง (Supervisor)

ขั้นตอนสำหรับหัวหน้างานตรวจสอบใบลาที่อนุมัติของผู้ใต้บังคับบัญชา เมนู Eleave > My leave Request > View Option > View my subordinate เมื่อทำตามเมนูดังกล่าวระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ

Read More

การเซตอัพสิทธิ์ supervisor Assing Shift (For Yachthave)

เมนู Human Resource > Staff Details > เลือกชื่อพนักงาน 2. Supervisor : ระบุชื่อผู้ดูแลจัดการกะ 3. โดยพนักงานท่านนี้จะต้องถือสิทธิ์เป็น Supervisor จึงจะสามารถเซตอัพกะให้พนักงานได้ค่ะ

Read More

วิธี Assign Shiff (Supervisor)

1, ไปที่ Time Attendance > Assign Shift > ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการ Assign Shift ให้แก่พนักงานภายใต้การอนุมัติ > จากนั้นกด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ 2. กดปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆเพื่อเลือกกะงานให้แก่พนักงาน

Read More

วิธีการเพิ่มโควตา CTO ให้พนักงาน

วิธีการเพิ่มโควตา CTO ให้กับพนักงานมีขั้นตอนดังนี้ Eleave > Leave Summary > Edit Compensation Quota 2. Create new Compensation Quota 3. วิธีการเพิ่มโควตาให้พนักงาน 3.1 Leave Type : ระบุประเภทที่เพิ่มโควต้าให้พนักงาน3.2 Fullstaff : เลือกชื่อพนักงาน3.3 Day : ระบุจำนวนวัน3.4 Eff Date : ระบุวันที่เริ่มรอบการลา (20xx-01-01)3.5 Expiry Date : ระบุรอบสิ้นสุดวันลา (20xx-12-31)3.6 Submit 4. Recal All > เลือกปี 5. ตรวจสอบโควตาพนักงานค่ะ

Read More

วิธีการแก้ไขยอดเบี้ยขยันขั้นบันได

ตรวจสอบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนอยู่ในลำดับใด1.1 Diligentallowance > Setup 2. วิธีการแก้ไขยอดเงินของพนักงาน2.1 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไขยอด > กดแว่นขยาย 2.2 กดลบยอดเดิมออกจากระบบ 2.3 เพิ่มข้อมูลเงินได้เข้าระบบ โดยกด Add ตัวอย่างเงื่อนไข ต้องการแก้ไขยอดเงินของพนักงานเป็น 800 บาท Name : 4Amount : 1000

Read More

วิธีการคีย์ Pay Controls

1.ไปที่ Payroll > Pay Control > New Fullstaff Pay Control 2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้2.1 เลือกชื่อประเภทเงินได้หรือเงินหักที่จะ Assign ให้แก่พนักงาน2.2 Detail ให้ใส่คำที่จะใช้แสดงใน Payslip ของพนักงานว่าต้องการให้แสดงเป็นคำว่าอะไร เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเช่น Salary หรือ เงินเดือน เป็นต้น2.3 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ Assign เงินได้ให้2.4 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการให้พนักงานโดยไม่ต้องใส่คอมม่า2.5 และ 2.6 ใส่เดือนเริ่มต้นที่ต้องการให้เงินได้ตัวนี้แก่พนักงาน หากเป็นพนักงานใหม่ให้ยึดตามเดือนที่พนักงานเข้างาน หรือ ยึดตามเดือนที่ต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักนี้ให้แก่พนักงาน เงินได้ที่ได้ประจำเท่ากันทุกเดือนจะต้องใส่ยาวทั้งปี เช่นต้องการใส่เงินเดือนให้พนักงานที่เข้ามาในเดือนมีนาคม จนถึงเดือนธันวาคมจะต้องใส่ Start เป็น 202103 และ End เป็น 202112 แต่ถ้าต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักที่พนักงานได้ไม่คงที่เช่นโบนัส จะต้องใส่ Start และ End แค่เฉพาะเดือนที่พนักงานจะได้รับเงินได้ตัวนั้นๆเช่น ต้องการจ่ายโบนัสให้พนักงานในเดือนมกราคม […]

Read More