ขั้นตอนการ Request ot

ในการขอโอทีสิ่งแรกที่ผู้ขอจะต้องระลึกถึงก่อนทำการขอโอทีทุกครั้งคือ โอทีใบนั้นๆเป็นโอทีแบบใด อาทิ – โอทีในธรรมดาปกตินอกกะงาน (Normal ot Outside main shift)– โอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์ในกะงาน (Weekend ot Inside main shift)– โอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์นอกกะงาน (Weekend ot Outside main shift)– โอทีในวันหยุดนักขัติฤกษ์ในกะงาน (National holiday ot Inside main shift)– โอทีในวันหยุดนักขัติฤกษ์นอกกะงาน (National holiday ot Inside main shift) ซึ่งค่าตอบแทนของโอทีแต่ละช่วงเวลาและโอกาสนั้นจะได้รับแตกต่างกันไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับวิธีการขอโอทีในระบบ EZY-HR นั้นจะแยกเป็น 3 กรณีดังนี้ 1.ขอโอทีหลังเลิกงานในวันทำงานปกติ เช่นกะงาน 08.00 – 17.00 ต้องการขอโอที ตั้งแต่ 17.00 – 19.00 จะต้องสร้างใบขอโอทีดังรูปแนบค่ะ 2. ขอโอทีในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกะงานของตนเองกะงานเริ่ม […]

Read More

การประกาศรับสมัครงาน

เมนู recruitment > all recruitment > open positions 2. New Positions > ระบุข้อข้อตำแหน่งที่รับสมัคร 3. ตรวจสอบและประกาศนำลิงค์รับสมัครไปวางในเว็บต่างๆ https://thecareersquare.com/

Read More

เมนู Today IN เครื่องหมาย ! คืออะไร

Time Attendance > TodayINบันทึกเวลาทำงาน > ข้อมูลการเช็คอินประจำวัน เพิ่มการแสดงผลไอคอนเครื่องหมายตกใจ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้ลงเวลางานผ่านมือถือเครื่องตนเอง (เฉพาะกรณีที่มีการบันทึกรหัสเครื่องพนักงานในประวัติพนักงาน)

Read More

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.1 กรมสรรพากร (PD Prep 1.1.0)

การตั้งค่าและการใช้งาน เมื่อเข้าโปรแกรมได้แล้ว ให้ทำการเลือกเมนู “โอนย้ายข้อมูล” หลังจากนั้น กดเลือกรูปแบบภาษีที่ต้องการใช้งาน คือ “ภ.ง.ด. 1” แต่ถ้าไม่มี ให้กดปุ่ม “เพิ่มแบบภาษีที่รองรับ” เพื่อทำการติดตั้งฟังค์ชั่นก่อน หน้าหลัก 1.1 ระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท 1.2 ถ้าไม่มีสาขา ให้กดเลือก “ไม่มีประเภทสาขา” 1.3 แนบไฟล์สำหรับการโอนย้าย ทางด้านล่างของหน้าแรก จะมีการสอบถาม “รูปแบบการแบ่งข้อมูล” ให้เลือกเป็น “แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์” และเลือกดรอปดาวเป็นสัญลักษณ์แรก คือเครื่องหมายไปร์ และกดถัดไป 2. กำหนดตำแหน่งข้อมูลถ้าเคยมีการเข้าใช้งานแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าเอาไว้ สามารถกดปุ่ม “ล้างการกำหนดตำแหน่งข้อมูล” เพื่อบันทึกใหม่ การตั้งค่าจะทำโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ช่องรายการ เรียงลำดับลงมาทีละบรรทัด โดยจะต้องเลือกค่าให้ตรงกันกับข้อมูลที่กำหนด เพื่อให้ไฟล์จากระบบ EZY-HR สามารถใช้งานในระบบของสรรพากรใหม่ได้ ให้ตั้งค่าดังนี้ ตามภาพทางด้านล่าง หลังจากนั้น “ถัดไป” 3. ผลการโอนย้ายกรณีโอนย้ายผ่านระบบจะแสดงข้อมูลผลการโอนย้ายขึ้นมา ให้ทำการตรวจสอบ หลังจากนั้น “ถัดไป” กรณีโอนย้ายไม่ผ่านระบบจะแจ้งเตือน “รายการผิดพลาด/แจ้งเตือน” ให้ทำการตรวจสอบสาเหตุตามที่ระบบแจ้ง เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยตามที่ระบบเตือนแล้ว […]

Read More

วิธีการใช้ Reset Password And Email Function

ไปที่ User management > Reset Password And Emai 2. ใส่เครื่องหมายติ๊กถูกที่กรอกสีเหลี่ยมเล็กหลังคำว่า ‘Select’ > จากนั้นกด Submit 3. กด Submit เพื่อยืนยันการดำเนินการ 4. User Datafix และ User ของ Admin ให้นำเครื่องหมายติ๊กถูกออก เพื่อไม่ให้ระบบทำการ Reset password > ตรวจสอบว่าใส่อีเมลล์พนักงานครบถ้วนหรือไม่ > จากนั้นกด Submit เพื่อดำเนินรายการ

Read More

บันทึกประวัติพนักงาน

เมนู Human Resource > staff details > Add new staff 2. บันทึกข้อมูลพนักงาน (ข้อควรระวัง รหัสพนักงานและรหัสสแกนนิ้ว ต้องไม่ซ้ำกับพนักงานที่มีประวัติอยู่เดิม แม้จะลาออกไปแล้วก็ตามค่ะ) 3. บันทึก4. เมนู Human Resource > staff details > ค้นหาชื่อพนักงาน > แก้ไข (ปุ่มสีส้ม)5. บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนขอข้อมูลเลขที่บัญชี และข้อมูลการเข้าประกันสังคมพนักงาน 6. บันทึกข้อมูลค่ะ

Read More

วิธีการส่ง user password ผ่านอีเมล์

เมนูมุมขวารูปคน User Management Reset Password and Email 4. select 5. กด x ที่ user admin และ datafix6. submit ระบบจะดำเนินการสร้างรหัสใหม่และส่งไปหาพนักงาน กรณีต้องการส่งเฉพาะคน สามารถกดลบชื่อพนักงานได้ในขั้นนี้ โดยการนำเครืองหมาย / ออกค่ะ * สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ใส่อีเมล์ระบบจะดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบใหม่เท่านั้นค่ะ

Read More

การเซตอัพสิทธิ์ supervisor Assing Shift (For Yachthave)

เมนู Human Resource > Staff Details > เลือกชื่อพนักงาน 2. Supervisor : ระบุชื่อผู้ดูแลจัดการกะ 3. โดยพนักงานท่านนี้จะต้องถือสิทธิ์เป็น Supervisor จึงจะสามารถเซตอัพกะให้พนักงานได้ค่ะ

Read More

วิธีการเพิ่มโควตา CTO ให้พนักงาน

วิธีการเพิ่มโควตา CTO ให้กับพนักงานมีขั้นตอนดังนี้ Eleave > Leave Summary > Edit Compensation Quota 2. Create new Compensation Quota 3. วิธีการเพิ่มโควตาให้พนักงาน 3.1 Leave Type : ระบุประเภทที่เพิ่มโควต้าให้พนักงาน3.2 Fullstaff : เลือกชื่อพนักงาน3.3 Day : ระบุจำนวนวัน3.4 Eff Date : ระบุวันที่เริ่มรอบการลา (20xx-01-01)3.5 Expiry Date : ระบุรอบสิ้นสุดวันลา (20xx-12-31)3.6 Submit 4. Recal All > เลือกปี 5. ตรวจสอบโควตาพนักงานค่ะ

Read More