การเซตอัพสิทธิ์ supervisor Assing Shift (For Yachthave)

เมนู Human Resource > Staff Details > เลือกชื่อพนักงาน 2. Supervisor : ระบุชื่อผู้ดูแลจัดการกะ 3. โดยพนักงานท่านนี้จะต้องถือสิทธิ์เป็น Supervisor จึงจะสามารถเซตอัพกะให้พนักงานได้ค่ะ

Read More

วิธี Assign Shiff (Supervisor)

1, ไปที่ Time Attendance > Assign Shift > ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการ Assign Shift ให้แก่พนักงานภายใต้การอนุมัติ > จากนั้นกด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ 2. กดปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆเพื่อเลือกกะงานให้แก่พนักงาน

Read More

วิธีการเพิ่มโควตา CTO ให้พนักงาน

วิธีการเพิ่มโควตา CTO ให้กับพนักงานมีขั้นตอนดังนี้ Eleave > Leave Summary > Edit Compensation Quota 2. Create new Compensation Quota 3. วิธีการเพิ่มโควตาให้พนักงาน 3.1 Leave Type : ระบุประเภทที่เพิ่มโควต้าให้พนักงาน3.2 Fullstaff : เลือกชื่อพนักงาน3.3 Day : ระบุจำนวนวัน3.4 Eff Date : ระบุวันที่เริ่มรอบการลา (20xx-01-01)3.5 Expiry Date : ระบุรอบสิ้นสุดวันลา (20xx-12-31)3.6 Submit 4. Recal All > เลือกปี 5. ตรวจสอบโควตาพนักงานค่ะ

Read More

วิธีการแก้ไขยอดเบี้ยขยันขั้นบันได

ตรวจสอบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนอยู่ในลำดับใด1.1 Diligentallowance > Setup 2. วิธีการแก้ไขยอดเงินของพนักงาน2.1 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไขยอด > กดแว่นขยาย 2.2 กดลบยอดเดิมออกจากระบบ 2.3 เพิ่มข้อมูลเงินได้เข้าระบบ โดยกด Add ตัวอย่างเงื่อนไข ต้องการแก้ไขยอดเงินของพนักงานเป็น 800 บาท Name : 4Amount : 1000

Read More

วิธีการคีย์ Pay Controls

1.ไปที่ Payroll > Pay Control > New Fullstaff Pay Control 2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้2.1 เลือกชื่อประเภทเงินได้หรือเงินหักที่จะ Assign ให้แก่พนักงาน2.2 Detail ให้ใส่คำที่จะใช้แสดงใน Payslip ของพนักงานว่าต้องการให้แสดงเป็นคำว่าอะไร เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเช่น Salary หรือ เงินเดือน เป็นต้น2.3 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ Assign เงินได้ให้2.4 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการให้พนักงานโดยไม่ต้องใส่คอมม่า2.5 และ 2.6 ใส่เดือนเริ่มต้นที่ต้องการให้เงินได้ตัวนี้แก่พนักงาน หากเป็นพนักงานใหม่ให้ยึดตามเดือนที่พนักงานเข้างาน หรือ ยึดตามเดือนที่ต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักนี้ให้แก่พนักงาน เงินได้ที่ได้ประจำเท่ากันทุกเดือนจะต้องใส่ยาวทั้งปี เช่นต้องการใส่เงินเดือนให้พนักงานที่เข้ามาในเดือนมีนาคม จนถึงเดือนธันวาคมจะต้องใส่ Start เป็น 202103 และ End เป็น 202112 แต่ถ้าต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักที่พนักงานได้ไม่คงที่เช่นโบนัส จะต้องใส่ Start และ End แค่เฉพาะเดือนที่พนักงานจะได้รับเงินได้ตัวนั้นๆเช่น ต้องการจ่ายโบนัสให้พนักงานในเดือนมกราคม […]

Read More

วิธีการยกเลิก Prorate เงินเดือน

Q: หากกด Prorate เงินเดือนให้กับพนักงานๆปเรียบร้อยแล้วพบว่าใส่วันที่ลาออกผิด ทำให้เงินเดือนที่ Prorate ออกมาได้นั้นไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขอย่างไร A: ในกรณีที่ใส่วันที่ลาออกผิดตอนกด Prorate อันดับแรกที่จะต้องทำการก่อนการแก้ไขรายการ Prorate คือการแก้ไขวันที่ลาออกใหม่ให้ถูกต้อง จากนั้นให้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ 1.ไปที่ Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวดที่ต้องการ 2. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการทำรายการ หรือต้องการลบ Prorate Record > จากนั้นกดเครื่องหมา (+) หลังชื่อพนักงานท่านนั้นๆ 3. กดปุ่ม View ที่หลัง BASESALARY 4.กดปุ่ม Delete เพื่อลบรายการที่เคยทำ Prorate ออก 5. ใส่เงินเดือนตั้งต้นใหม่ให้พนักงานอีกครั้ง > จากนั้นกด Prorate ใหม่อีกครั้ง

Read More

วิธีการขอเปลี่ยนกะหรือ Shift Request

1. Login เข้าสู่ระบบ > Shift Request > All Shift Request 2. กด Add new Shift Request 3. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > ระบุวันที่ที่ต้องการ > จากนั้นเลือกกะงานที่ต้องการเปลี่ยน > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ

Read More

วิธีส่ง Payslip ให้พนักงานเฉพาะบุคคล

1.Login เข้าสู่ระบบ > Payroll > View Summary > เลือกปีและงวดที่ต้องการ 2. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการส่ง Payslip > กดที่เครื่องหมาย (+) หลังชื่อพนักงาน 3. กด Email To Staff เพื่อส่ง Payslip ให้แก่พนักงาน

Read More