*วิธีการ Export Leave Type

ทางเจ้าหน้าที่เฮชอาร์สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับวันลาประเภทต่างๆออกมาเช็คเงื่อนไขและนำข้อมูลออกไปใช้งานในส่วนอื่นๆ ต่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปกด Edit ดูในแต่ละประเภทการลาค่ะ โดยวิธีการ Export สามารถดูได้จากขั้นตอนที่ให้มานี้ ไปที่ Human Resource > Data export > เลือก model เป็น Leave Type > จากนั้นกด Export to excel การลามี 2 ประเภท  1. ลาแบบรับเงินเดือน 2. ลาแบบไม่รับเงินเดือน (Leave with out pay) โดยลาแบบรับเงินเดือน ตามสิทธิกฎหมายแรงงาน มีดังนี้ 1. ลาป่วย 2. ลากิจ 3. ลาเพื่อทำหมัน 4. ลาเพื่อรับราชการ 5. ลาคลอดบุตร 6. ลาฝึกอบรม การลาแต่ละประเภทมีเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ กำหนดหลักการลาของลูกจ้าง ทั้งนี้ บางบริษัทอาจเพิ่มวันลา […]

Read More

*วิธีการเปิดรีพอร์ทอายุงานของพนักงาน หรือ Service Year Report

Q: ในกรณีที่ทางบริษัทมีนโยบายว่าพนักงานทำงานครบ 5 ปีจะได้รับ Long Service Award ในกรณีนี้จะสามารถดูอายุงานของพนักงานได้อย่างไร A: สามารถเรียกดู Service year Report ออกมาดูได้ค่ะ ทั้งนี้ยังสามารถปริ้นอายุงานของพนักงานออกมาดูในรูปแบบของ Excel, PDF หรือ CSV ได้ด้วย ทางแอดมินสามารถนำข้อมูลที่ Export ออกมาไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นเพิ่มเติมได้ค่ะ สำหรับวิธีการเรียกรีพอร์ท สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ ไปที่ Human Resource > Staff Detail > Report > Service Year Report 2. เลือกพนักงานที่ต้องการ > กด Submit เพื่อยันยันการดึงรีพอร์ท > เลือกสกุลไฟล์ในการปริ้นรีพอร์ท

Read More

50ทวิ สามารถส่งเข้าเมล์พนักงานโดยตรงได้เลยหรือไม่

ณ ปัจจุบันระบบยังไม่สามารถส่ง ทวิ 50 เข้าตรงอีเมลล์ของพนักงานได้ จะเป็นทาง admin หรือ Hr ของแต่ละบริษัทเท่านั้นที่สามารถปริ้น ทวิ 50 ให้พนักงานได้โดย ไปที่ Payroll > All staff > เลือกพนักงาน > เลือกปีที่ต้อวการปริ้น ทวิ 50 2. กดที่ Print 50 Tavi 2018 50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอาไว้ทำอะไร หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายนับเป็นเอกสารสำคัญที่คนมีเงินได้ทุกคนต้องใช้ในการคำนวณภาษี และเป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ใช้แสดงข้อมูลรายได้ทั้งปี ว่ามาจากที่ใดบริษัทใด ยอดรายได้เท่าไหร่ และแสดงยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษี ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากที่ใด ส่วนที่ 2 […]

Read More

ระบบออกเอกสารราชการอะไรได้บ้าง

เอกสารราชการที่อยู่ในระบบมี 1. Monthly Social Security2. Monthly Personal income tax (ภ.ง.ด.1) ใบต่อและใบปะหน้า3. Yearly Social Security (กท.20)4. Yearly Personal Income tax (ภ.ง.ด.1ก)5. Individual personal income tax (ทวิ 50)6. หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-097. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (แบบใหม่)8. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส. 6-109. แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี ลย.01 Monthly Social Security คือ แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็นการรายงานรายชื่อลูกจ้าง ค่าจ้าง เพื่อสรุปยอดส่งเงินสบทบให้กับประกันสังคมทุกเดือน Monthly Personal Income Tax […]

Read More