การตั้งค่าและการใช้งาน


เมื่อเข้าโปรแกรมได้แล้ว ให้ทำการเลือกเมนู “โอนย้ายข้อมูล”

หลังจากนั้น กดเลือกรูปแบบภาษีที่ต้องการใช้งาน คือ “ภ.ง.ด. 1” แต่ถ้าไม่มี ให้กดปุ่ม “เพิ่มแบบภาษีที่รองรับ” เพื่อทำการติดตั้งฟังค์ชั่นก่อน

  1. หน้าหลัก
    1.1 ระบุเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
    1.2 ถ้าไม่มีสาขา ให้กดเลือก “ไม่มีประเภทสาขา”
    1.3 แนบไฟล์สำหรับการโอนย้าย

ทางด้านล่างของหน้าแรก จะมีการสอบถาม “รูปแบบการแบ่งข้อมูล” ให้เลือกเป็น “แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์” และเลือกดรอปดาวเป็นสัญลักษณ์แรก คือเครื่องหมายไปร์ และกดถัดไป

2. กำหนดตำแหน่งข้อมูล
ถ้าเคยมีการเข้าใช้งานแล้ว ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าเอาไว้ สามารถกดปุ่ม “ล้างการกำหนดตำแหน่งข้อมูล” เพื่อบันทึกใหม่

การตั้งค่าจะทำโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ช่องรายการ เรียงลำดับลงมาทีละบรรทัด โดยจะต้องเลือกค่าให้ตรงกันกับข้อมูลที่กำหนด

เพื่อให้ไฟล์จากระบบ EZY-HR สามารถใช้งานในระบบของสรรพากรใหม่ได้ ให้ตั้งค่าดังนี้

ตามภาพทางด้านล่าง

หลังจากนั้น “ถัดไป”

3. ผลการโอนย้าย
กรณีโอนย้ายผ่าน
ระบบจะแสดงข้อมูลผลการโอนย้ายขึ้นมา ให้ทำการตรวจสอบ

หลังจากนั้น “ถัดไป”

กรณีโอนย้ายไม่ผ่าน
ระบบจะแจ้งเตือน “รายการผิดพลาด/แจ้งเตือน” ให้ทำการตรวจสอบสาเหตุตามที่ระบบแจ้ง

เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยตามที่ระบบเตือนแล้ว ให้ทำการโอนย้ายใหม่อีกครั้ง

4 .สรุปรายการภาษี
กดรายการคำสั่งทางด้านล่างเพื่อดำเนินการต่อ

พิมพ์ใบแนบ:                          พิมพ์ใบต่อของ ภ.ง.ด.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
พิมพ์แบบ:         พิมพ์ใบปะหน้าของ ภ.ง.ด.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
บันทึกข้อมูลแบบ:                   กดเพื่อทำการบันทึก
บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล:      กดเพื่อสร้างไฟล์สำหรับนำไปยื่นผ่านระบบออนไลน์

“พิมพ์ใบแนบ”

“พิมพ์แบบ”

“บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล”