1. เมนู Human Resource > staff details > Add new staff

2. บันทึกข้อมูลพนักงาน (ข้อควรระวัง รหัสพนักงานและรหัสสแกนนิ้ว ต้องไม่ซ้ำกับพนักงานที่มีประวัติอยู่เดิม แม้จะลาออกไปแล้วก็ตามค่ะ)

3. บันทึก
4. เมนู Human Resource > staff details > ค้นหาชื่อพนักงาน > แก้ไข (ปุ่มสีส้ม)
5. บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนขอข้อมูลเลขที่บัญชี และข้อมูลการเข้าประกันสังคมพนักงาน

6. บันทึกข้อมูลค่ะ