ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรหัสมือถือพนักงาน
1.1 Time Attendance > Timesheet Summary > Report >Check In-Out Report

1.5 ระบุวันที่ในการตรวจสอบข้อมูล
1.6 copy ข้อมูลรหัสมือถือจากช่อง SENSORID

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัสมือถือให้กับพนักงาน
2.1 Human Resource > Staff Details > ค้นหาชื่อพนักงาน > แก้ไข

2.5 นำรหัส SENSORID ในข้อ 1.6 มาระบุในช่องนี้ > บันทึก

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายงานการเช็คอินของพนักงาน
3.1 Time Attendance > Timesheet Summary > Report > Check SENSOR Report

3.2 ระบุวันที่ในตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน
3.3 ช่อง Check_sensor_name จะแสดงชื่อของพนักงานเจ้าของมือถือค่ะ