1. ไปที่ Human Resource > Staff Detail > เลือกพนักงานที่ต้องการ > กดปุ่ม View หลังชื่อพนักงาน

2. กดที่ Salary Certificate

หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ เป็นเอกสารที่ออกโดยองค์ร/นายจ้าง เพื่อรับรองสถานะการเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน รายได้อื่นๆ เช่น ค่าสวัสดิการ ค่านายหน้า เงินโบนัส เงินบำเน็จ และเงินได้อื่นๆ

ส่วนใหญ่นำไปใช้
เป็นเอกสารรับรอง ยืนยันความถูกต้อง ข้อมูลในหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องระบุข้อความที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น

  1. ทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น กู้ยืมสินเชื่อบ้าน รถยนต์ ทำบัตรเครดิต เป็นต้น
  2. ใช้ประกอบการเริ่มงานกับองค์กรใหม่
  3. ใช้ประกอบการดำเนินเรื่องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
    เหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น…จึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

หนังสือรับรองเงินเดือน ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
1.ส่วนต้น ควรประกอบด้วย
– เลขที่เอกสาร
– ออกโดยใคร ที่อยู่ที่ใด จะต้องชัดเจน หรือหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

2. ส่วนกลาง เนื้อหาของเอกสาร
– รับรองว่าออกให้ใคร ตำแหน่งอะไร
– จำนวนรายได้ สวัสดิการ รายได้อื่นๆ
– ระยะเวลาการทำงาน

3. ส่วนท้าย
– เอกสารออกให้ ณ วันที่
– ผู้มีอำนาจลงนาม โดยต้องมีตราประทับบริษัทกำกับทุกครั้ง

ตัวอย่าง… แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน

ประการสำคัญเวลาส่งมอบเอกสาร

  1. ควรให้พนักงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเองก่อน เพื่อลดการผิดพลาดและเสียเวลาในการดำเนินการ
  2. หลายองค์กรถือว่าเงินเดือนพนักงานเป็นความลับและข้อมูลเฉพาะบุคคล ที่องค์กรไม่ต้องการให้ข้อมูลรั่วไหล ดังนั้น การส่งมอบหนังสือรับรองเงินเดือนควรส่งมอบด้วยซองจดหมายปิดผนึก โดยเจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือนที่รับผิดชอบเท่านั้น

หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ดำเนินการใดๆ ที่มีผลทางด้านกฎหมาย ดังนั้น ความถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก การออกหนังสือรับรองฯ จากระบบฯ จะช่วยลดความผิดพลาดให้กับผู้ดำเนินการไม่ต้องเสียเวลา มีความถูกต้องน่าเชื่อถืออย่างมืออาชีพ