Q: ในกรณีที่ทางบริษัทพึ่งจะมีนโยบายให้่เก็บประวัติการอบรมของพนักงานทุกคนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะสามารถเอาข้อมูลเข้าระบบได้อย่างไรโดยไม่ต้องคีย์เข้าทีละคนคะ

A: ทางโปรแกรมมี template ที่ใช้สำหรับอิมพอร์ทประวัติการอบรมเข้าระบบได้ค่ะ เป็นการเตรียมข้อมูลลงในไฟล์ excel แล้ว import เข้าระบบ วิธีการกรอกไฟลืสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่ะ

1.ข้อมูลที่ต้องการลงใน template มีดังนี้
1.1 id: ลำดับที่
1.2 fullstaff_id: รหัสพนักงานที่ต้องการทำรายการ
1.3 curriculum: ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม
1.4 institude: ชื่อสถานบัน
1.5 fromdate: วันที่เริ่มอบรม
1.6 todate: วันที่สิ้นสุดการอบรม
1.7 totalhour: จำนวนชั่วโมงที่อบรม
1.8 comment: หมายเหตุเพิ่มเติม
1.9 contact_person: บุคคลอ้างอิง