1. Login เข้าสู่ระบบ > Shift Request > All Shift Request

2. กด Add new Shift Request

3. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > ระบุวันที่ที่ต้องการ > จากนั้นเลือกกะงานที่ต้องการเปลี่ยน > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ