1.ไปที่ Payroll > Pay Control >  New Fullstaff Pay Control Advance

2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ Assign เงินได้ให้
2.2 เลือกจำนวนประเภท และบันทึกจำนวณเงินที่พนักงานจะได้รับ
2.3 ใส่เดือนเริ่มต้นที่ต้องการให้เงินได้ตัวนี้แก่พนักงาน หากเป็นพนักงานใหม่ให้ยึดตามเดือนที่พนักงานเข้างาน หรือ ยึดตามเดือนที่ต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักนี้ให้แก่พนักงาน เงินได้ที่ได้ประจำเท่ากันทุกเดือนจะต้องใส่ยาวทั้งปี เช่นต้องการใส่เงินเดือนให้พนักงานที่เข้ามาในเดือนมีนาคม จนถึงเดือนธันวาคมจะต้องใส่ Start เป็น 202103 และ End เป็น 202112 แต่ถ้าต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักที่พนักงานได้ไม่คงที่เช่น
โบนัส จะต้องใส่ Start และ End แค่เฉพาะเดือนที่พนักงานจะได้รับเงินได้ตัวนั้นๆเช่น ต้องการจ่ายโบนัสให้พนักงานในเดือนมกราคม Start จะต้องเป็น 202101 และ End จะต้องเป็น 202101 เช่นกัน
2.4 กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ