1.ไปที่ Payroll > Pay Control > New Fullstaff Pay Control

2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลือกชื่อประเภทเงินได้หรือเงินหักที่จะ Assign ให้แก่พนักงาน
2.2 Detail ให้ใส่คำที่จะใช้แสดงใน Payslip ของพนักงานว่าต้องการให้แสดงเป็นคำว่าอะไร เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเช่น Salary หรือ เงินเดือน เป็นต้น
2.3 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ Assign เงินได้ให้
2.4 ใส่จำนวนเงินที่ต้องการให้พนักงานโดยไม่ต้องใส่คอมม่า
2.5 และ 2.6 ใส่เดือนเริ่มต้นที่ต้องการให้เงินได้ตัวนี้แก่พนักงาน หากเป็นพนักงานใหม่ให้ยึดตามเดือนที่พนักงานเข้างาน หรือ ยึดตามเดือนที่ต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักนี้ให้แก่พนักงาน เงินได้ที่ได้ประจำเท่ากันทุกเดือนจะต้องใส่ยาวทั้งปี เช่นต้องการใส่เงินเดือนให้พนักงานที่เข้ามาในเดือนมีนาคม จนถึงเดือนธันวาคมจะต้องใส่ Start เป็น 202103 และ End เป็น 202112 แต่ถ้าต้องการ Assign เงินได้หรือเงินหักที่พนักงานได้ไม่คงที่เช่น
โบนัส จะต้องใส่ Start และ End แค่เฉพาะเดือนที่พนักงานจะได้รับเงินได้ตัวนั้นๆเช่น ต้องการจ่ายโบนัสให้พนักงานในเดือนมกราคม Start จะต้องเป็น 202101 และ End จะต้องเป็น 202101 เช่นกัน
2.7 กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ