Q: พนักงานบางคนที่ลาออกระหว่างปี ทางเฮชอาร์จะสามารถออกรายงานทวิ 50 ให้พนักงานท่านนั้นๆเพียงคนเดียวได้หรือไม่ หรือเวลาเรียกรีพอร์ทแล้วจะออกมาทั้งหมด

A: ทางเฮชอาร์สามารถเลือกปริ้นทวิ 50 ให้พนักงานเฉพาะบุคคลได้ค่ะไม่จำเป็นต้องปริ้นทวิ 50 ของพนักงานทุกคนออกมา วิธีการปริ้นทวิ 50 ให้แก่พนักงานเฉพาะบุคคลสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1.ไปที่ Payroll > All Staff > เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > เลือกปีที่ต้องการปริ้นทวิ 50


2. กดปริ้นทวิ50