1. Login เข้าระบบ > Eleave > All Leave >Create Leave Request

2. เลือกพนักงานที่จะทำลา > เลือกประเภทการลา > วันที่ต้องการลา > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะลา AM คือ ลาครึ่งวันในช่วงเช้า PM คือลาครึ่งวันในช่วงบ่าย > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ