1. Login เข้าระบบ > Time Attendance > Assign Shift > เลือกพนักงานที่ต้องการทำการเปลี่ยนเวลางาน > เลือกวันที่ต้องการทำรายการเปลี่ยน > กด submit เพื่อยืนยันการทำรายการ

2. คลิกที่ลูกศรสีขาวเล็กต้องมุมบนของช่องที่แสดงกะเข้างาน > เลือกกะเข้างานที่ต้องการเปลี่ยน