วิธีการเพิ่มโควตา CTO ให้กับพนักงานมีขั้นตอนดังนี้

  1. Eleave > Leave Summary > Edit Compensation Quota

2. Create new Compensation Quota

3. วิธีการเพิ่มโควตาให้พนักงาน

3.1 Leave Type : ระบุประเภทที่เพิ่มโควต้าให้พนักงาน
3.2 Fullstaff : เลือกชื่อพนักงาน
3.3 Day : ระบุจำนวนวัน
3.4 Eff Date : ระบุวันที่เริ่มรอบการลา (20xx-01-01)
3.5 Expiry Date : ระบุรอบสิ้นสุดวันลา (20xx-12-31)
3.6 Submit

4. Recal All > เลือกปี
5. ตรวจสอบโควตาพนักงานค่ะ