1. ตรวจสอบยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนอยู่ในลำดับใด
    1.1 Diligentallowance > Setup


2. วิธีการแก้ไขยอดเงินของพนักงาน
2.1 เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไขยอด > กดแว่นขยาย

2.2 กดลบยอดเดิมออกจากระบบ

2.3 เพิ่มข้อมูลเงินได้เข้าระบบ โดยกด Add

ตัวอย่างเงื่อนไข ต้องการแก้ไขยอดเงินของพนักงานเป็น 800 บาท

Name : 4
Amount : 1000