1. Login เข้าระบบ > Time Attendance > Time Sheet Summary

2. เลือก Department > Staff name > From date – End Date > กด submit เพื่อทำการยืนยันการทำรายการ


3. ดู Record ที่เป็น Not Found > กด ปุ่มแก้ไข

4. ใส่เวลาเข้าหรือออกงานให้สมบูรณ์ จากนั้นทำการ Save ค่ะ