1. Login เข้าระบบ > Time Attendance > Assign Shift > New Shift Day of Week

2. เลือกพนักงานที่ต้องการ Assign Shift > กำหนด Shift เข้างาน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตามต้องการ > กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบทำการลงเวลาทำงานให้แก่พนักงาน > กด Submit เพื่อยืนยันการลงตารางงานแก่พนักงาน