1. เมนู Eleave > All Leave > Upload Leave History

2. กด Download Excel Template

3. คลิกเครื่องหมาย … > Download *

*ในแต่ละเครื่องปุ่ม Download อาจแตกต่างกัน

วิธีการกรอกข้อมูลในไฟล์อัพโหลดอ่านเพิ่มเติมได้จาก https://bit.ly/3dDamRq