1.ไปที่ Eveave > leave balance > Upload leave quota

2. เลือกไฟล์และกด Submit