1. ไปที่ Payroll > Pay Control > New full staff pay control

2. เลือกประเภทการจ่ายที่เป็นเงินเดือน > เลือกพนักงาน > ระบุจำนวนเงิน > ระบุบงวดเงินเดือนรอบที่ต้องการปรับ > กด Submit เพือยืนยันการปรับเงินเดือน

หมายเหตุ: จำนวนเงินที่จะนำมาระบุในช่องนี้ต้องเป็นจำนวนเงินที่คำนวณเงินฐานใหม่และฐานเก่าบวกกัน
ตัวอย่าง
เงินเดือนฐานเก่าได้ 50,000 บาท ปรับเงินระหว่างเดือนเงินฐานเก่าที่พนักงานได้รับคือ 25 วัน (50,000/30) * 25 = 41,666.75

เงินเดือนฐานใหม่ได้ 70,000 บาท ปรับเงินระหว่างเดือน เงินฐานใหม่ที่พนักงานได้รับคือ 5 วัน (70,000/30) * 5 = 11,666.65
จำนวนเงินที่จะระบุบในรอบเดือนนี้คือ 53,333.40

4. หลังจากนั้นให้กลับมาใส่เงินเดือนฐานใหม่อีกครั้งใน Pay control และระบุบรอบเงินเดือนฐานใหม่ตั้งแต่งวดเงินเดือนงวดหน้าจนถึงสิ้นปีดังตัวอย่าง