1. Login เข้าสู่ระบบ > Eleave > Leave Balance > Leave Carry Over

2. Select Leave type > complete an information > Preview

3. Check leave balance > Save

วิธีการยกยอดวันลา ยกตัวอย่างดังนี้
บางบริษัทกำหนดให้ได้รับสิทธิตามจำนวนปี เช่น
พนักงานทำงานครบ 1 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 6 วัน
พนักงานทำงานครบ 2 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 8 วัน
พนักงานทำงานครบ 3 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 10 วัน
พนักงานทำงานครบ 4 ปีได้รับสิทธิพักร้อน 12 วัน

เงื่อนไขหรือข้อกำหนด มี 2 กรณี
กรณีที่ 1 บางบริษัทกำหนดให้ใช้ให้ครบภายใน 1 ปี โดยไม่มีการยกยอด
กรณีที่ 2 บางบริษัทกำหนดให้สามารถ “ยกยอดวันลา” ได้ เช่น
ปี 2562 ได้สิทธิพักร้อน = 8 วัน (ทำงานครบ 2 ปี)
ใช้ไปแล้ว = 4 วัน
คงเหลือ = 4 วัน ยกยอดไปปี 2563 4 วัน
ปี 2563 มีสิทธิพักร้อน = 14 วัน (ทำงานครบ 3 ปี พักร้อน 10 วัน ยกยอดมาอีก 4 วัน)

หมายเหตุ บริษัทสามารถกำหนดข้อกำหนดให้วันลาพักร้อนสะสมสามารถมีสูงสุดได้ 20 วันต่อปี เพื่อสามารถความคุมวันพักร้อนไม่ให้ทบไปตามปี

ซึ่งก็จะดูยุ่งยากพอสมควรหากต้องใช้ Excel ในการควบคุม คำนวณ ติดตามหักวัน ซึ่งพนักงานจำนวนน้อยก็พอจะสามารถทำได้แต่หากพนักงานจำนวนมาก การนำระบบเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วคลิก

ประเภทวันลาสิทธิตามกฎหมายแรงงาน มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ezy-hr.com/blog/ประเภทวันลา/