1. Login เข้าระบบ > Time Attendance > Shift Assignment > New Shift

2. กรอกข้อมูลของกะเข้างานที่ต้องการดังนี้

2.1 โค้ดของกะเข้างาน
2.2 ระบุประเภทของกะเข้างานว่าเป็นกะปกติหรือกะแยก
2.3 ระบุเวลาเริ่มกะ เวลาพักเบรค เวลากลับเข้าทำงานหลังเบรค และเวลาหมดกะการทำงาน
2.4 ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน
2.5 กด Submit เพื่อยืนยันการเพิ่มกะเข้างานข้างต้น