1. ไปที่ Human Resource > Add New Staff

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวของพนักงานให้ครบถ้วน > เลือก pay_method ให้เป็น Daily

คำถาม

  • พนักงานรายวันหรือลูกจ้างรายวัน ลาป่วยได้หรือไม่
  • พนักงานรายวัน มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างในวันหยุดราชการหรือไม่

คำตอบ
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้างหรือพนักงานประเภทใด เรียกว่าอย่างไร ลูกจ้าง คือ ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียนชื่ออย่างไร
มีสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ เวลาพัก เวลาทำงาน ค่าทำงานในวันหยุด ค่าทำงานล่วงเวลา วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาป่วย ตามที่กฎหมายกำหนด
สรุปพนักงานรายวันได้รับสิทธิ์ ดังนี้

  1. วันลาป่วย ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี
  2. วันหยุดตามประเพณีได้รับค่าจ้าง (ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีของบริษัท)
  3. ลูกจ้างที่ทำงานครบปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ตามมาตรา 30 ได้รับค่าจ้าง