1.ไปที่ Overtime > New OT Request

2. เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการ > กำหนดช่วงเวลาที่จะทำการขอ OT > กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ