ระบบสามารถส่ง Pay Slip Online ได้โดย

1. ไปที่ Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวดเงินเดือน

2. กดที่ Monthly Report > เลือก Send Payslip for all staff