ขั้นตอนสำหรับหัวหน้างานตรวจสอบใบลาที่อนุมัติของผู้ใต้บังคับบัญชา

  1. เมนู Eleave > My leave Request > View Option > View my subordinate

เมื่อทำตามเมนูดังกล่าวระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ