เพิ่มรายงานเงินเดือนสรุปตามประเภทการจ่าย โดยสามารถเลือกเป็นเฉพาะประเภทเพื่อออกรายงานได้ และสามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ เช่น ต้องการดูเฉพาะ OT เฉพาะช่วงเดือน 4 ถึงเดือน 6 ของปี 2020 เท่านั้น หรือ ต้องการเฉพาะรายการเบี้ยเลี้ยง เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ เฉพาะปี 2020 ทั้งปี เป็นต้น

Payroll > View Summary > เลือกปี > Yearly Report

คำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > รายงานเงินเดือนสรุปตามประเภทการจ่าย