จากเดิมเมนู Export Leave Balance หรือเมนู export รายการวันลาและยอดการได้รับ ใช้ไป และ คงเหลือ จะต้อง export ออกมาเป็นตัวเลขเท่านั้น ทำให้บางครั้งแสดงเป็นทศนิยม เข้าใจยาก ต้องแปลงกลับเป็นจำนวนวัน ชั่วโมง และนาที จึงเพิ่มเมนู Export to Excel (Day/Hrs Format) หรือการ Export ที่จะแสดงตัวเลขเป็นหน่วยเวลา ชั่วโมง และนาทีให้เป็นตัวหนังสือ เช่น 3 วัน 4 ชั่วโมง หรือ 3 ชั่วโมง 30 นาที เป็นต้น

Eleave > Leave Balance >View Options

ใบลา > แสดงวันลาคงเหลือ > ดูตัวเลือก