อัพเดตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Addon : Document

  1. เพิ่มประเภทเอกสาร สามารถเพิ่มประเภทเอกสารโดยระบุเป็นประเภทได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเสิชหา
  2. สามารถกำหนดการทำงานได้ 2 รูปแบบ คือ

2.1 การทำงานแบบ one way โดยที่ฝ่าย HR สามารถสร้างเอกสารให้กับพนักงานได้เพียงฝ่ายเดียว พนักงานสามารถเรียกดูเอกสารที่ฝ่าย HR สร้างและแนบไว้ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างเอกสาร ลบ หรือแก้ไขใดๆ ได้

2.2 การทำงานแบบ two way โดยที่ทั้งฝ่าย HR และพนักงาน สามารถสร้างรายการเอกสารส่งให้กันและกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกับ HR ให้สามารถส่งเอกสารได้อย่างสะดวก ป้องกันการสูญหาย หมดอายุ หรือหาไม่พบโดยช่องทางอื่น