EZY-HR เล็งเห็นความสัมพันธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวสารการอัพเดตโปรแกรมให้กับทางลูกค้าทราบ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมให้ได้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด จึงได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการ EZY-HR ทราบ โดยปัจจุบันจะได้รับข่าวสารผ่านช่องทาง Email เท่านั้น ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเมื่อมีการเปลี่ยน HR เปลี่ยน Email เป็นต้น

โดยเพิ่มเมนูในแถบทางด้านบน สามารถกดเข้าไปเพื่อเข้าถึงเมนูการอัพเดตโปรแกรมของ EZY-HR ได้