การลาประเภท Compensation นั้น ปกติ โควต้าที่เกิดขึ้น จะเกิดจากการทำ OT ประเภท CTO คือเก็บชั่วโมง OT เป็นชั่วโมงการลาให้ไปใช้ลาในภายหลัง ซึ่ง Admin ไม่สามารถแก้ไขโควต้าได้

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการแก้ไขโควต้า จึงได้เพิ่มเมนูสำหรับการเข้าไปแก้ไขโควต้าลาประเภท Compensation ได้ โดยไปที่

Eleave > Leave Summary > Edit Compensation Quota

ใบลา > ยอดรวมวันลา > แก้ไขโควต้า Compensation

หลังจากนั้นให้ทำรายการเพิ่มหรือแก้ไขจำนวนโควต้า โดยกดปุ่ม ให้กดปุ่ม Create new Compensation Quota (สร้างโควต้า Compensation ใหม่)

หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม Recal All (คำนวณโควต้า Compensation ใหม่) ทุกครั้ง เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลโดยนำโควต้าที่เพิ่มให้ใหม่ ไปคำนวณรวมกับโควต้าที่เกิดจากการทำ OT ถ้าไม่กด โควต้าจะไม่เปลี่ยน