Compensation Movement Report เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการทำ OT ประเภท CTO และการนำโควต้าไปใช้ โดยจะแสดงการการสะสมและการนำไปใช้ในช่วงเวลาที่เลือก ทำให้เห็นภาพรวมของการทำและลาของพนักงานได้

เข้าไปที่ Eleave > All Leave > Report > Compensation Movement Report

ใบลา > ใบลาพนักงานทั้งหมด > รายงาน > รายงานการทำและใช้ COMPENSATION