Outfit & Equipment หรือการขอเบิกจ่ายชุดและอุปกรณ์ เป็นการใช้งานสำหรับการบันทึกการเบิกจ่ายชุดหรืออุปกรณ์ให้แก่พนักงาน ซึ่งบันทึกได้สองลักษณะคือ การให้ และการยืม  โดยสามารถสร้างรายการชุดหรืออุปกรณ์ได้ไม่จำกัด

สามารถบันทึกได้ว่า ใครเป็นผู้เบิกให้กับพนักงาน พนักงานยืมไปเท่าใดและคืนของมาแล้วจำนวนเท่าใด คืนวันไหน รวมถึงพนักงานสามารถตรวจสอบในประวัติตนเองได้ว่า เคยเบิกรายการอะไรมาแล้วบ้าง และเคยมีการยืมของอะไรมาบ้าง คืนครบแล้วหรือไม่

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งาน Outfit & Equipment ได้จากเมนู Help หรือ เมนูช่วยเหลือ