สามารถคำนวณการจ่ายคืนพักร้อน, Compensate, Public Holiday เมื่อสิ้นปีได้แล้ว

Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวด > Data Management > Pay Leave End Year
คำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกงวด > จัดเตรียมข้อมูลเงินเดือน > จ่ายคืนวันลาคงเหลือสิ้นปี

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในวิธีใช้งานได้ในเมนู Help

image.png