สามารถคำนวณการจ่ายคืนพักร้อน, Compensate, Public Holiday เมื่อพนักงานลาออกได้แล้ว

Payroll > View Summary > เลือกปี > เลือกงวด > Data Management > Pay Leave for Resign Staff
คำนวณเงินเดือน > แสดงแบบรายเดือน > เลือกปี > เลือกงวด > จัดเตรียมข้อมูลเงินเดือน > จ่ายคืนวันลาคงเหลือพนักงานลาออก

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมในวิธีใช้งานได้ในเมนู Help

image.png