Expense > All Expense > Reports
เบิกค่าใช้จ่าย > เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด > รายงาน

เป็นนรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการจ่ายเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายการได้ว่า รายการใดที่จ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายเข้าระบบ payroll

image.png