Expense > All Expense > Reports
เบิกค่าใช้จ่าย > เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด > รายงาน

เป็นรายงานสรุปภาพรวมเป็นรายประเภทการเบิกจ่ายต่างๆ

image.png