เรียน ท่านผู้ใช้บริการ EZY-HR

เนื่องจากกำหนดการจัดอบรม Public Training ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคมนั้น มีความขัดข้องบางประการ

จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมเป็นวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.00-16.00 น.

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถเข้าร่วมแบบออนไลน์ได้ผ่าน Microsoft Teams ตามลิ้งที่แนบมาด้วยนี้

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA4YjYyZTEtZWQxZi00OGM0LWE4MDItYjJiZTZkNWRmNzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277afa02e-b271-48a6-a2ce-1035a5560af3%22%2c%22Oid%22%3a%2285c5f2e6-87ca-4fb8-bc37-8f34652ac45b%22%7d